Information om materialet

Undersidebeklædninger

Under visse forudsætninger kan patinadannelse på undersidebeklædninger variere. Dette kan afhænge af undersidens størrelse og/eller placering (verdenshjørne). Zinkhydroxid kan dannes under visse omstændigheder. Saltaflejringer må forventes, især i områder med kystklima. 

Farvetolerancer

RHEINZINK-CLASSIC walzblank og de forpatinerede overflader prePATINA blaugrau og schiefergrau er naturlige materialer, som begynder at danne en beskyttende patina, når de kommer i kontakt med luften. En speciel bejdsning, som anvendes til overfladevarianten prePATINA, skaber under produktionen ved hjælp af RHEINZINK-legeringen ægte patina, som ellers ville blive dannet som følge af naturlige påvirkninger. Bejdsningen skaber en jævn farve, som dog ikke kan sammenlignes med nogen RAL-farvetone. 

Produktionsbetinget kan mindre, udelukkende optiske farveforskelle opstå, der for overfladevarianten prePATINA dog som regel udlignes, efterhånden som patinaen dannes på objektet.  

For at undgå enhver form for optisk forringelse på objektet skal man udspecificere alle særlige krav til overfladejævnheden ved bestilling. 

På grund af den højere kobberandel i prePATINA schiefergrau kan kobberet herudover reagere med luften og danne et naturligt, grønligt skær på denne overflade. 

Overfladebølger

Alle valsede metaller er i stand til at overfladebølger.

DIN-standarden EN 988 for valsede titanzinkplader/-lægter muliggør jævnhedsafvigelser på 2 mm forud for yderligere bearbejdning. Hos alle overfladevarianter bliver disse bølger næsten usynlige ved ændring af blikretningen på overfladen (ændring af sammenstødninger og dermed reflektionsvinklen). 

Herudover bliver disse små bølger, som hovedsageligt opstår på tynde plader, betydeligt mindre markante, så snart patinadannelsen går i gang på den walzblanke overflade, eller hvis kraftige refleksioner ikke længere er mulige på grund af, at den midlertidige overfladefilm vaskes af de ”forpatinerede” overflader (især ved transport, opbevaring og montering). Den tid, som den videre patinadannelse kræver, afhænger af vejrforholdene (især fugtighedsniveauet) og omgivelserne, og derfor kan vi ikke sige, præcist hvor lang tid det tager. 

Saltaflejringer i regioner med kyster

Anvendelsen af RHEINZINK i regioner med kystklima kan medføre hvide aflejringer på grund af saltet i luften. Disse naturlige aflejringer integreres i den naturlige patina og er mest synlige på mørkere overflader på grund af farvekontrasten. Materialets funktion og levetid påvirkes ikke ved anvendelse på facader, tag og andre komponenter. Overordnet set virker den naturlige patina lysere i regioner med klorholdig luft. I regioner med svovlbelastning, f.x. på grund af udstødningsgasser, virker patinaen mørkere end sædvanligt. 

Saltaflejringer opstår i regioner med kystklima, uanset hvilket materiale og hvilken overflade, der anvendes. Der er udelukkende tale om en optisk forringelse, som hverken påvirker den forventede levetid eller funktion.

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at påvirkningerne afhænger af anvendelsen. Dannelsen af hvide pletter på grund af saltaflejringer opstår hovedsageligt på områder, som ikke påvirkes regelmæssigt af regnvand, såsom tagundersider, facader i læ og undersiden af tagrender. I tvivlstilfælde skal man indhente teknisk rådgivning hos RHEINZINK.

Fingeraftryk

Fingeraftryk kan undgås ved at anvende handsker under bearbejdningen. 

Alt afhængig af deres intensitet kan det forekomme, at fingeraftryk fra sved ikke forsvinder helt igen fra metaloverfladen men kan ses i lang tid. 

Den eneste pålidelige måde at fjerne sådanne optiske forringelser på er sliberengøring af de berørte områder ved hjælp af rustfri ståluld eller lignende materialer, efterfulgt af en behandling med vores syrefri RHEINZINK-Sweeper finish-olie. 

Denne slibebehandling kan påvirke overfladekvaliteterne på vores ”forpatinerede” materiale, hvorved walzblank-looket kommer frem igen. Disse områder genpatinerer ved kontakt med luft. Det afhænger især af komponenternes placering og hældning, hvor lang tid det tager at gendanne patinaen. 

Farveændringer

Eftersom dette er et naturligt materiale, reagerer det også på omgivelserne. Misfarvning kan blandt andet opstå som følge af fedtaflejringer eller aflejringer af pollenstøv. Pletter kan ligeledes opstå efter påvirkning fra vejsalt og fugleklatter, eller hvis beboerne placerer askebægre eller urtepotter på de vandrette overflader.

Bearbejdningsspor

Ridser, som måtte opstå på overfladen under monteringen, dækkes med tiden af den patina, der straks begynder at dannes.

Fordelene ved overfladen RHEINZINK-prePATINA

Vores ”forpatinerede” overfladevarianter kan anvendes som et alternativ til walzblank-materialet.  

Det er det eneste materiale på markedet, som har en virkeligt naturlig overflade, der hverken er beklædt eller lakeret. Farvningen dannes gennem selve metallegeringen. Sammenlignet med prePATINA blaugrau har vores prePATINA schiefergrau et lidt højere kobberindhold, hvilket medfører en mørkere farvenuance som følge af vores enestående RHEINZINK-bejdsningsproces. 

De to farvetoner, som vores prePATINA-overflader kan tilbyde, opstår herved på baggrund af det naturlige basismateriale og får allerede en farvetone, der ligner farvetonen hos den senere patina på objektet, under produktionen. 

I modsætning hertil dannes naturlig patina først på alle andre overflader (fosfaterede eller lakerede), når belægningen eller lakken nedbrydes. 

Dannelse af patina

Alle produkter i disse serier har naturlige overflader, der begynder at danne en såkaldt patina af zinkkarbonat, så snart de kommer i kontakt med atmosfæren. Denne blivende og vand-uopløselige overfladebelægning af basisk zinkkarbonat (patina) dannes på baggrund af påvirkningen fra oxygen i luften, vand (regn, fugt) og kuldioxid fra luften. Derfor er materialeoverfladen vedligeholdelsesfri og kræver, som et naturligt produkt, ingen form for pleje eller rengøring.  

Tværtimod forsvinder små ridser på overfladen efter et stykke tid, når patinaen er blevet dannet. 

Processen sker ikke samtidig på alle områder. Først dannes nogle dråbeformede, grå områder, som vokser sammen, efterhånden som det beskyttende lag dannes, og herved opstår den velkendte, jævne, blågrå patina. Denne proces er en af de typiske ændringer, der sker med walzblank-overflader. Alt afhængigt af fugtintensitet, bygningens placering og hældningen på det beklædte område kan dannelse af patinaen tage uger eller år. I princippet gælder følgende regel: Jo mere intenst eller jo længere regnvandet forbliver på overfladen, jo hurtigere dannes patinaen. Arkitekter bruger ofte denne materialeegenskab som et designelement for at understrege bygningens naturlige aldringsproces. 

Instrukser om anvendelse af produktlinjerne RHEINZINK-CLASSIC walzblank og -prePATINA

Påvirkning fra oliefyringsanlæg

Som på alle andre lyse materialer til tagdækning kan der opstå synlige misfarvninger som følge af nedfaldende partikler fra røggas fra olieforbrænding. Fyringsolie indeholder stadig små mængder ikke-brændbar aske samt svovl og eventuelt også jernholdige tilsætningsstoffer. De aflejringer, der derved opstår på overfladen, påvirker ikke levetiden for vores materialer.

Facadebeklædninger af træ oven over RHEINZINK

Vekselvirkninger med naturmaterialet træ opstår hovedsageligt via pH-værdien. Som en vigtig, kemisk parameter definerer pH-værdien syre- eller baseniveauet for en substans.  

Principielt fører pH-værdier mellem 5,5 og 11 ingen korrosionsbeskadigelser på RHEINZINK-materialet. 

Vi er ikke bekendt med tilfælde, hvor overfladevand fra træbeklædte facader har medført betydelig korrosion, der har ført til markant kortere levetid for et område, der er beklædt med RHEINZINK. Alligevel kan overfladevandet fra visse trætyper, såsom egetræ og rødt cedertræ, medføre kraftig misfarvning af overfladen, hvilket dog udelukkende udgør en optisk forringelse. 

For at undgå en mulig optisk forringelse på grund af afløbsspor – som følge af tilsmudsningsaflejringer og/eller på grund af pH-værdierne – anbefaler vi at man sørger for, at overfladevandet fra træbeklædte overflader bliver bortledt samlet. 

Påvirkninger fra andre materialer:

 • Bløde træpaneler, som installeres ovenover, kan medføre overfladepletter på udhængsinddækninger eller tagafvandingsprodukter, der dog som regel ikke virker korrosive. 
 • Mineralske stoffer såsom kalk, cement og gips kan virke korrosivt på metaller, når der samtidig er fugtpåvirkning. Der skal monteres et egnet skillelag mellem RHEINZINK-profilerne og disse materialer.
 • Vejsalt kan virke korrosivt på metaller i forbindelse med fugt. Derfor skal  facadebeklædninger befinde sig i en passende afstand over gulv-/jordniveauet. Generelt anbefales ≥ 30 cm. 
 • Rengøringsmidler til klinker virker korrosivt på metaller. 
 • Anvend kun neutralt-reagerende silikonetætningsmidler, se informationsblad ”Fugetætninger i blikkenslagerteknikken”. 

Påvirkning af tagbaner, der monteres ovenpå:

Ved anvendelse af følgende produkter er et beskyttelseslag påkrævet, f.x. Enke Multi Protect: 

 • Ubeskyttede tagbaner af bitumen uden overflade/grus (oxideringssyrekorrosion). 
 • PVC-tagbaner (syreemission)  
 • ECB-tagbaner (syreemission) 

Ved anvendelse af andre produkter anbefaler vi at indhente informationer om forventede pH-værdier, der opstår som følge af nedbrydningsprodukter på grund af UV-stråler, hos producenten af banerne. pH-værdier mellem 5,5 og 11 påvirker ikke RHEINZINK-materialet i forhold til korrosionsbeskadigelser. 

Påvirkning af metaller, der monteres ovenpå: 

Ingen påvirkning: 

 • Aluminium, blank eller coatet bly 
 • Rustfrit stål 
 • Forzinket stål (dog er rustaflejringerne bl.a. på ubeskyttede skærekanter muligt) 

Kritisk påvirkning:  

 • Kobber  

Mulige påvirkninger af zinkmaterialet

Rengøring af overfladerne RHEINZINK-CLASSIC walzblank og -prePATINA

RHEINZINK er et naturligt materiale, der danner et blivende, naturligt beskyttelseslag, den såkaldte patina. Materialet beskytter sig selv ved at danne patina, og derved er overfladebehandling som regel ikke nødvendig. Samtidig sørger naturlig aldring og kontakt med regnvand for kontinuerlig selvrengøring, hvorved RHEINZINK-materialet – i modsætning til belagte materialer – ikke kræver nogen form for rengøring eller vedligeholdelse. 

Støv, puds-/mørtelrester eller fingeraftryk kan dog medføre tilsmudsning under byggearbejdet. Fugleklatter er endnu en tilsmudsningskilde. De kan som regel fjernes direkte efter tilsmudsning ved hjælp af RHEINZINK-Sweeper. Sweeper er en overfladebeskyttelsesolie, der er velegnet til rengøring af metaller på tage og facader. Instrukser om anvendelse af RHEINZINK-Sweeper og generelle rengøringsanvisninger for alle RHEINZINK-overflader kan hentes under downloads

Ved særligt høje forventninger til den optiske kvalitet kan følgende tiltag anvendes for at minimere sporene efter bearbejdningen. Dette gælder især for overfladen artCOLOR. 

 • False skal formes manuelt ved hjælp af et manuelt samlingsværktøj. For at sikre yderligere beskyttelse kan en blød klud lægges på værktøjet som adskillelseselement. 
 • Brug nylonhamre og -falseklodser. 
 • Metaltemperatur: Ved metaltemperaturer < 10° C skal materialet opvarmes samtidig med omformningsprocessen under valsning. På ”samlingspunkter” eller andre kritiske steder kan det være fornuftigt at opvarme materialet på bearbejdningsområdet, selvom temperaturen er ≥ 10° C. Opvarmningen skal foregå forsigtigt, og direkte flammer skal undgås. Materialetemperaturen må ikke overstige 80° C. 

Vær opmærksom på følgende under monteringen

 • Det anbefales på det kraftigste at bære handsker for at undgå fingeraftryk. 
 • Markering: Anvend bløde blyanter i stedet for spidse genstande. 
 • Bøjeradier: En minimumsradius på 1,75 mm skal overholdes. For metaltykkelser (t) over 1,0 mm gælder minimum bøjeradius: 1,75 x t [mm]. 
 • Valseformning: Anvendelse af almindelige valseformere er muligt uden begrænsninger. Enhver form for snavs og aflejringer på valsesættene skal fjernes for at undgå beskadigelse af overfladen eller belægningerne. 
 • Metaltemperatur: Ved metaltemperaturer < 10° C og udførelse af hurtige omformninger (foldearbejde, kanter) skal bearbejdningsområdet varmes op, f.x. med en varmluftpistol. 
 • Blødlodning: Forud for anvendelse af loddevand på overfladen RHEINZINK- schiefergrau eller artCOLOR skal snavs og lakbelægningen skrubbes af. Herefter kan almindeligt loddevand anvendes. Vi anbefaler flusmidlet ”ZD-pro” fra Felder. 
 • Produkter med beskyttelsesfolie: Vi henviser til, at eksterne påvirkninger (sollys/UV-stråler, frost, temperaturændringer og fugt) kan ændre beskyttelsesfoliens egenskaber. Derfor anbefaler vi at fjerne folien umiddelbart efter montering. 

Transport og opbevaring

Det er grundlæggende vigtigt, at RHEINZINK-produkter altid opbevares og transporteres tørt og ventileret. Derfor skal transport på åbne lastbiler undgås, især i omskifteligt vejr. For at sikre optimal opbevaring på byggepladsen skal byggeledelsen stille et tørt og ventileret rum til rådighed. 

Hvis disse regler ikke overholdes, må man regne med, at der dannes zinkhydroxid. Herudover skal følgende situationer undgås: 

 • Tildækning af coils, paneler eller forprofilerede baner uden ventilation
 • Temperaturændringer  
 • Opbevaring på fugtigt gulv/fugtig jord 
 • Transport/opbevaring på fugtige paller 
 • For tæt opstabling af materialer under transport og opbevaring (også for at undgå skuremærker) 

Vores coils leveres efter ønske også med papemballage. Emballagens funktion er at forstærke coil-enhederne og forhindre deformering ved længere tids opbevaring.