Salgs- og leveringsbetingelser

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for RHEINZINK Danmark A/S

1. Anvendelse, ordreafgivelse og afvigende betingelser

1.1. Leverancer og ydelser fra Rheinzink Danmark A/S (i det følgende benævnt ”sælger”) leveres udelukkende til køber på nedenfor anførte betingelser og eventuelle af sælger meddelte særlige betingelser.

1.2. Købers eventuelle almindelige forretningsbetingelser gælder alene såfremt sælger udtrykkeligt og skriftligt har accepteret disse helt eller delvist. Sælgers manglende indsigelse mod købers almindelige forretningsbetingelser eller sælgers udførelse af leverancer eller ydelser for køber kan ingensinde betragtes som en anerkendelse af købers forretningsbetingelser eller af tredjemands forretningsbetingelser i øvrigt.

1.3. Såfremt sælger udtrykkeligt og skriftligt helt eller delvist har accepteret købers almindelige forretningsbetingelser, gælder fortsat de enkeltbestemmelser i sælgers salgs- og leveringsbetingelser, som ikke påvirkes af ændringerne eller strider imod de af sælger tiltrådte vilkår i købers almindelige forretningsbetingelser. Indgås der ved bestemte ordrer i øvrigt aftale mellem køber og sælger om særlige betingelser, er sælgers almindelige salgs- og leveringsbetingelser fortsat gældende, i det omfang de ikke strider imod de særlige betingelser.

1.4. Hvis der mellem sælger og køber er indgået en samhandelsaftale, og hvis denne samhandelsaftale indeholder udtrykkelige bestemmelser om, at visse bestemmelser i samhandelsaftalen skal have forrang frem for sælgers salgs- og leveringsbetingelser, går de pågældende bestemmelser i den pågældende samhandelsaftale forud for de tilsvarende bestemmelser i sælgers salgs- og leveringsbestemmelser, medmindre andet konkret aftales mellem sælger og køber. De øvrige bestemmelser i sælgers salgs- og leveringsbetingelser er gældende mellem parterne i det omfang disse ikke påvirkes af ændringerne eller strider imod bestemmelserne i samhandelsaftalen. 

2. Priser

2.1. Sælgers priser gælder ab lager eksklusive emballage.

2.2. Priserne beror på omkostningsfaktorerne (herunder materiale- og råvarepriser, produktions- og transportomkostninger) og de mængdeangivelser, der forelå ved aftalens indgåelse. Er der mindst 4 måneder mellem tidspunktet for aftalens indgåelse og det aftalte leveringstidspunkt, og er de samlede omkostninger i løbet af denne periode steget med mindst 5 %, er sælger berettiget til at foretage en tilsvarende procentvis prisforhøjelse til udligning af den pågældende omkostningsstigning.

3. Levering

3.1. Delleverancer er tilladt i det omfang det ikke er urimeligt for køber.

3.2. Leveringstiden begynder, på det tidspunkt, hvor køber har opfyldt samtlige de handlinger, der kræver købers medvirken. Ethvert kalendersat leveringstermin udskydes med det samme tidsrum med hvilket opfyldelsen af de af køber påhvilende forudsætninger for leverancen gennemførelse forsinkes. Sidstnævnte gælder dog ikke, såfremt købers forsinkelse skyldes sælgers forhold.

3.3. Leveringsfristen anses for overholdt ved rettidig underretning til ordregiver om, at ordren er klar til afsendelse.

3.4. Indtræder der efter kontraktens indgåelse hos sælger eller hos sælgers underleverandører omstændigheder, som sælger ikke har indflydelse på, eller som er uforudsete, f.eks. råvarer- og energimangel, fejlstøbning, tab af modeller, forme eller for fremstillingen nødvendige maskiner, arbejdskonflikter, force majeure eller omstændigheder, der ikke kan lægges sælger til last, og som i væsentlig grad vanskeliggør eller umuliggør leveringen, forlænges leveringstiden henholdsvis forskubbes leveringsterminen med den tid, som forhindringen har varet.

3.5. Køber kan i tilfælde af forsinkelse såvel som i de under punkt 3.4. nævnte tilfælde, dog tidligst efter udløbet af 2 måneder, fastsætte en passende tillægsfrist. Udebliver leverancen i tillægsfristperioden, eller erklærer sælger, af de under punkt 3.4. nævnte grunde ikke at kunne levere, kan køber hæve købet. Et krav på skadeserstatning er udelukket, med mindre sælger forsætligt eller ved grov uagtsomhed har forårsaget forsinkelsen.

3.6. Er der aftalt en konventionalbod for forsinkelsestilfældet, kan køber alene gøre den lovbestemte hævebeføjelse gældende. Et krav på skadeserstatning er udelukket, med mindre sælger forsætligt eller ved grov uagtsomhed har forårsaget forsinkelsen.

3.7. Forsinkes en delleverance, kan køber ikke på den baggrund gøre nogen rettigheder gældende, hvad angår de øvrige delmængder, med mindre delopfyldelsen ingen interesse har for køber.

4. Reklamation

4.1. I tilfælde af aftalt modtagelse finder denne for køberens regning sted på sælgers fabrik i Tyskland eller på sælgers lager i Brabrand.

4.2. Det er købers ansvar for egen regning og risiko at foretage modtagekontrol af det leverede. Reklamerer køber ikke rettidigt – det vil sige straks efter – eller senest 8 dage efter modtagelsen, kan køber ikke efterfølgende påberåbe sig mangler, der var synlige ved modtagelsen. Køber må ikke nægte modtagelse i tilfælde af uvæsentlige mangler.

4.3. Indtil sælger har behandlet en reklamation fra køber, må den vare, der reklameres over, ikke videreforarbejdes eller på anden måde bearbejdes eller ændres. Sælger skal have mulighed for at efterprøve påtalte mangler på stedet. Anmoder sælger derom, skal en vare med påberåbte mangler efter anmodning fremsendes til den af sælger anførte adresse.

4.4. Såfremt køber handler i strid med bestemmelserne i punkt 4.3 – herunder såfremt køber videreforarbejder den vare, der reklameres over - så er køber allerede af den grund uberettiget til at gøre mangelkrav gældende mod sælger.

4.5. Er der aftalt en overtagelsestermin, og iagttager køber ikke denne frist af grunde, som køber bærer ansvaret for, anses overtagelsen som gennemført uden reklamation. Bliver køber af de i punkt 3.4. nævnte omstændigheder forhindret i overtagelse, ydes der ham en passende forlængelse af fristen for overtagelse.

5. Forsendelse, risikoovergang

5.1. Sælgers leverance sker ab fabrik i Tyskland eller ab sælgers lager i Brabrand, medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt.

5.2. Ved meddelelse om at varen/leverancen er klar til afsendelse, og senest når varen forlader den leverende fabrik eller salgsstedet, overgår risikoen til køber. Dette gælder også når sælger foretager delleveringer eller har pataget sig yderligere leveringsforpligtelser, herunder særligt hvis sælger udfører transporten.

5.3. Transportforsikring tegnes alene efter særlig udtrykkelig og skriftlig aftale derom og for købers regning.

6. Emballage

6.1. Stålrammer og stålpaller i forbindelse med varen/leverancen tilhører sælger. Sælger tager uden beregning sælgers stålrammer og stålpaller retur ved levering pr. lastbil.

6.2. Bortskaffelsen af øvrigt emballeringsmateriale foretages af køber og for købers regning og risiko.

7. Tilrådighedsstillelse af materiale

I tilfælde af mangelfuld, forkert eller forsinket levering af materiale fra købers side, betaler køber de sælger derved påførte omkostninger og tab.

8. Leveret vægt og mængde

8.1. Køber er ikke berettiget til at reklamere, så længe sælger overholder de for branchen sædvanlige handelstolerancer, og afvigelserne i vægt og mængde ikke overstiger 5 %.

8.2. De på sælgers følgesedler og fakturaen angivne vægtangivelser og leveringsmængder er afgørende for afregningen.

9. Leverancer fra underleverandører

Sælger er berettiget til at udskyde og/eller ophæve en leveringsforpligtelse, hvis en i den forbindelse relevant egenleverance fra sælgers under-/leverandørers side ikke fremkommer korrekt eller rettidigt eller udebliver, uden at det kan lægges sælger til last. I øvrigt gælder de i nærværende betingelsers punkt 3 fastsatte bestemmelser.

10. Råd og anbefalinger

Sælgers forarbejdnings- og materialeforslag samt øvrige anvisninger og anbefalinger er af sælger givet efter bedste viden men uden noget ansvar for sælger. Sælgers ansvar i henhold til nærværende betingelsers punkt 12 (ansvarsbegrænsninger) berøres ikke heraf - herunder ansvaret ved grov uagtsomhed eller forsætlig handling fra sælgers side.

11. Betalingsbetingelser

11.1. Medmindre andet er særligt aftalt, forfalder sælgers fakturaer fuldt ud til betaling 8 dage netto efter modtagelsen.

11.2. Modkrav, herunder købers eventuelle mangelbeføjelser, berettiger ikke køber til hel eller delvis modregning eller tilbageholdelse, medmindre der foreligger et anerkendt eller retskraftigt fastslået modkrav.

11.3. Bliver køber forsinket med betalingen, er sælger berettiget til at forlange morarenter i henhold til rentelovens regler.

12. Ansvarsbegrænsninger mv.

12.1. Mangler eller fabrikationsfejl, hvorom der reklameres berettiget og rettidigt, afhjælpes ved omlevering eller reparation på den for sælgeren billigste måde. Enhver rimelig udgift forbundet med demontering, montering og transport af nye eller reparerede dele afholdes af sælger. Sælgers hæftelse i medfør af nærværende bestemmelse er inklusive udgifter begrænset til kr. 100.000 pr. leverance.

12.2 Udover ovenstående har køber ikke andre misligholdelsesbeføjelser, og sælger hæfter således aldrig for f.eks. driftstab, avancetab og andre indirekte tab. 

13. Krænkelse af tredjemand rettigheder

Såfremt leverancer fra sælger sker på grundlag af tegninger eller andre angivelser fra køber, og såfremt tredjemands rettigheder – herunder patent- eller ophavsrettigheder - herved krænkes, friholder køber sælger på første anfordring fra alle heraf udspringende krav.

14. Modeller, værktøj og formudstyr

14.1. Værktøj, forme og modeller m.v. forbliver sælgers eneejendom, uanset om køber godtgør en omkostningsandel for benyttelsen af samme.

14.2. I det omfang, køber stiller værktøj, forme og modeller m.v. til sælgers rådighed, skal sådanne sendes til sælger uden omkostninger for sælger.

14.3. Hvis købers værktøj, forme og modeller m.v. beskadiges eller ødelægges/lider undergang og/eller hvis dette resulterer i tab, hæfter sælger kun i det omfang, sælger har forsikringsdækning herfor, eller hvis sælger har forårsaget beskadigelsen/ødelæggelsen/genstandens undergang som følge af grov uagtsomhed eller forsætlig handling.

15. Opfyldelsessted, værneting og lovvalg

15.1. Opfyldelsessted for købers betalingsforpligtelse er sælgers forretningssted, Aarhus. For sælgers forpligtelser leveringsstedets plads.

15.2. Alle tvistigheder mellem parterne i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed afgøres af de almindelige danske domstole i henhold til dansk ret – herunder i henhold til retsplejelovens regler. Dog har parterne indgået følgende værnetingsaftale: Retssager anlægges ved Retten i Aarhus. Sælger er tillige berettiget til at sagsøge køber ved købers hjemting.

15.3. For så vidt angår leverancer, hvor byggeleveranceklausulen, jf. AB 92 § 10, stk. 4, jf. § 5, stk. 5, har været gældende, indbringes tvister for Voldgiftsretten for Bygge- og anlægsvirksomhed.

16. Delvis ugyldighed

Ugyldighed af et enkelt eller af enkelte af nærværende salgs- og leveringsbetingelsers bestemmelser berører ikke de øvrige bestemmelsers gyldighed.

17. Opbevaring af data

Data opbevares i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger (persondataloven).


Februar 2014

RHEINZINK worldwide

Kontakt os
+45 87 45 15 45