Bygningsfysik

Beskyttelse mod vejrpåvirkninger

Beklædningen på en ventileret facade beskytter den bærende konstruktion, den vandafvisende facadeisolering og underkonstruktionen mod vejrpåvirkning. Slagregnsbeskyttelsen på ventilerede facader er kendetegnet af et højt sikkerhedsniveau.

I kraft af de fysiske processer kan der ikke ske kapillær vandtransport eller direkte regnpåvirkning af det isolerende lag. Derudover er der løbende mulighed for bortledning af fugt gennem ventilationshulrummet. På den måde kan fugtige isoleringslag hurtigt tørre, uden at effekten af varmebeskyttelsen begrænses.

Til toppen

Varmebeskyttelse

Varmebeskyttelse om vinteren

Varmestrømmen indefra og ud om vinteren måles ved hjælp af den såkaldte varmetransmissionskoefficient (U-værdi). Jo mindre tallet er, desto mindre er mængden af varme, der strømmer ud. U-værdien afgøres af isoleringen og isoleringsmaterialets tykkelse. I lovgivningen er der fastsat høje krav til isoleringens kvalitet, og disse krav bidrager positivt til miljøet og har også en økonomisk effekt i form af lavere varmeudgifter.

Ved håndværksmæssigt korrekt udlægning og montering af isoleringen mindskes varmetabet.

Kuldebroer, dvs. elementer, der hurtigere optager og overfører kulde end andre elementer, skal om muligt undgås, og de tilstødende  elementer skal udsættes for mindst mulig påvirkning. Ved beregning af transmissionskoefficienten skal der tages højde for det energitab, der opstår som følge af kuldebroer ved forankringer og fastgørelser.

Ud over de almindeligt kendte kuldebroer, der skyldes konstruktive forhold – f.eks. udragende altanplader – er det ved ventilerede facader vigtigt at være opmærksom på montering af underkonstruktionen. Ved anvendelse af underkonstruktioner i metal kan sådanne kuldebroer reduceres væsentligt ved at indsætte et isolerende underlag mellem den bærende konstruktion og konsollen (termostop). Underkonstruktioner af træ, som ofte anvendes til facadebeklædninger med falseteknik, udføres i dag med krydsmonterede lægter som følge af de påkrævede isoleringstykkelser. Dette bidrager også til at mindske virkningen af kuldebroer.

Vindtæthed i en bygning er en anden væsentlig faktor. Hvis klimaskærmen er utæt (vindsug, vindtryk), opstår der et stort ventilations-/energitab, samtidig med at der opstår træk i bygningen med ubehageligt indeklima til følge. Før montering af den ventileret facade skal bygningen have den påkrævede vindtæthed. Massivt murværk samt beton opfylder kravene til vindtæthed. Gennembrydninger (f.eks. vinduer og ventilationsrør) skal udstyres med vindtætning fra den indbyggede komponent til den bærende konstruktion.

Der henvises til bestemmelserne i den gældende lovgivning.

Varmebeskyttelse om sommeren

Ved beskyttelse mod sommervarme undgås en uhensigtsmæssig opvarmning af bygningskernen som følge af direkte og indirekte sollys.

Varmestrømmen udefra og ind skal begrænses mest muligt. Her hjælper en god varmeisolering samt en vis masse i konstruktionen. Fordelen ved ventilerede facader er, at en stor del af de varmemængder, beklædningen udsættes for, afledes via luftgennemstrømningen.

Til toppen
Til toppen

Brandsikring

Brandsikring, profilteknik, facade

Metalfacader med metalunderkonstruktion og tilhørende fastgørelseselementer opfylder de højeste krav til brændbarhed (materialeklasse A1, DIN 4102, DIN EN 13501).

Den beskrevne brandsikring i DIN 18516-1:2010-06 under punkt 4.4. henviser til kravene i de grundlæggende tekniske byggebestemmelser, del 1, bilag 2.6/11. Yderligere krav er beskrevet i bygningsreglementet.

RHEINZINK har gennemført gennemgribende test af de forskellige facadesystemer på testinstituttet MA 39 i Wien. Systemerne er testet i henhold til Ö-NORM 3800-5 sammenholdt med DIN 4102-20 og opfylder alle testkriterier.

Til toppen
RHEINZINK worldwide

Kontakt os
+45 87 45 15 45