RHEINZINK

Materialet RHEINZINK

RHEINZINK er et varemærke for titanzink, der er fremstillet i henhold til DIN EN 988. Grundlaget for legeringen er elektrolytisk finzink med en renhedsgrad på 99,995 i henhold til DIN EN 1179. Desuden tilsættes der ved legering præcist definerede mængder af kobber og titan. Legeringssammensætningen er en af de faktorer, der har betydning for de materialetekniske egenskaber og for RHEINZINK-patinaens farve.

I en enkelt kontinuerlig arbejdsgang bliver råstoffet smeltet, støbt og viklet om en stålspole som coil i en ensartet og fejlfri materialekvalitet. Disse coils fungerer som et universelt basisprodukt for fremstilling af RHEINZINK-tagafvandingsprogrammet i høj kvalitet og produktionen af færdigvarer til tagdækning og facadebeklædning – herunder de tilhørende bygningsprofiler.

RHEINZINK fås i tre forskellige produktlinjer: CLASSIC, prePATINA og artCOLOR.

Se mere om produktlinjerne her.

Garanti

Vi garanterer for vores produkter, og det er noget, vores kunder får gavn af.

Ud over den lovbestemte garanti yder vi produktgaranti. Faktisk har vi - i forbindelse med årsskiftet til 2019 - øget vores garanti-periode fra 30 til 40 år. Det har vi gjort på baggrund af de erfaringer, som vi har høstet med vores produkter gennem de seneste 50 år.

Som producent er det vigtigt for os, at vores kunder har tillid til os og vores produkter. Derfor har vi tilrettelagt vores processer 100 % systematisk. Processerne er dokumenteret i vores kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001:2008 og vores miljøstyringssystem i henhold til ISO 14001 – målet er at levere produkter af højeste kvalitet. Kvalitetssikringssystemerne overvåges af de eksterne institutter TÜV-Rheinland og det hollandske MRPI.

Vi fremstiller vores produkter i overensstemmelse med de gældende standarder og tekniske bestemmelser. Vi arbejder løbende på at optimere vores produktionsprocesser samt områderne affaldsbegrænsning og energibesparelse.

Sammenlagt gør det vores produkter bedre på flere punkter end det er krævet i standarden - RHEINZINK er det sikre valg.

Opretholdelse af 40 års kvalitetsgaranti på materialet RHEINZINK og systemgaranti på RHEINZINK tagafvandingssystemer kræver rekvirering af garantibevis på købsstedet - eller hos RHEINZINK Danmark A/S - som udfyldes, underskrives og opbevares af køber/bygherre sammen med faktura på købet.

Det udfyldte og underskrevne garantibevis (originalen) indsendes til:

RHEINZINK Danmark A/S
Sintrupvej 50
8220 Brabrand

Garantiernes omfang i detaljer (hvad dækker de og hvad dækker de ikke) fremgår af garantibeviserne.

Kvalitet

 • QUALITY ZINC
 • DIN ISO 9001:2008-certificeret
 • DIN ISO 14001:2004-certificeret
 • EN 16001:2009-certificeret

Mange års erfaring kombineret med løbende udvikling er baggrunden for RHEINZINK-produkternes enestående materiale- og produktionskvalitet. Det patenterede bredbåndsvalseværk og løbende kontrol af de enkelte produktionsfaser, alle mekaniske og tekniske egenskaber og dimensionstolerancerne er en garanti for den ensartede høje kvalitet.

RHEINZINK er certificeret i henhold til DIN EN ISO 9001:2008 og gennemgår frivillige kontroller udført af TÜV Rheinland i henhold til det skrappe QUALITY ZINC-katalog. Det anerkendte institut TÜV Rheinland har udviklet sit eget kvalitetsstempel til zink som byggemateriale. Alle materialeværdier og de tilladte tolerancer for kvaliteten af halvfabrikata (coils og plader) er samlet i et katalog med kvalitetskriterier. Den eksterne kontrol udføres seks gange årligt i form af uanmeldte besøg af repræsentanter for TÜV Rheinland.

Kontrollerne er særligt koncentreret om de kvalitetskendetegn, der ligger over kravene i normen – f.eks. den lave tilladte tykkelsesafvigelse på kun ±0,020 mm, de lave længde- og breddetolerancer på +2,0/-0 mm og den forøgede ekspansionsgrænse (Rp 0,2).

Vi kan nu dokumentere vores miljøbevidste processer, da vi har indført miljøstyringssystemet ISO 14001:2004, der er kontrolleret og certificeret af TÜV Rheinland, og et energistyringssystem i henhold til EN 16001. Vores mål er at spare energi, bruge færre ressourcer og begrænse vores produkters påvirkning af miljøet mest muligt.

 

Materialeegenskaber

 • Densitet (massefylde): 7,2 g/cm3
 • Smeltepunkt: 418 °C
 • Rekrystalliseringsgrænse: > 300 °C
 • Udvidelseskoefficient i længderetning (valseretning): 2,2 mm/m x 100 K
 • Udvidelseskoefficient i tværretning (valseretning): 1,7 mm/m x 100 K
 • Elasticitetsmodul ≥ 80.0000 N/mm²
 • Ikke magnetisk
 • Ikke brændbart

 

Yderligere oplysninger om de materialetekniske egenskaber kan ses i kataloget "QUALITY ZINC".

Produktmærkning

Den europæiske standard forpligter producenterne til at foretage produktmærkning. Følgende mærkninger viser, at der er tale om et ægte RHEINZINK-produkt:

 • RHEINZINK-plader og -coils: fortløbende stempling på metallets underside som farvestempel
 • Tagrender og nedløbsrør: fortløbende stempling ved prægning
 • Tilbehør til tagafvanding: stempling ved prægning
 • Paller med tagafvandingsprodukter: Mærkat på emballagen med udførlige produktdata


Vores RHEINZINK-prægestempel er et vigtigt kendetegn på kvalitet, og stemplet sidder på vores tagafvandingsprodukter. Systemet med de næsten 500 dele er indbyrdes dimensioneret, så de med garanti passer sammen.

Produktdeklaration

Byggevareforordning/CE-mærkning

De produkter, som RHEINZINK fremstiller efter harmoniserede standarder, opfylder grundlæggende alle byggevareforordningens krav til CE-mærkning af byggevarer.

Ved levering af de pågældende produkter udleverer vi automatisk ydeevnedeklaration og CE-mærkning til vores kunder. Dokumentationen indgår i forsendelsespapirerne. Hvis du derudover ønsker en elektronisk udgave af dokumenterne, skal du blot kontakte os.

Ifølge byggevareforordningen er det ikke muligt at opnå CE-mærkning af halvfabrikata/plader/bånd (DIN EN 988) eller tagafvandingsprogrammet (DIN EN 612), da disse standarder ikke er harmoniseret.
Det betyder imidlertid ikke, at produktkvaliteten er lavere. Alle produkter fra vores produktion opfylder den gældende produktstandard. Derudover gælder de skærpede krav i henhold til QUALITY ZINC, der kontrolleres af TÜV Rheinland, for vores halvfabrikataproduktion.

REACH-forordning EU/1907/2006

Som følge af REACH-forordningen EU/1907/2006 skal alle stoffer i Europa med en produktionsmængde > 1 t/år registreres. I henhold til forordningens artikel 33 skal producenter af produkter, der indeholder særligt problematiske stoffer (SVHC) i henhold til forordningens art. 57 ff. samt bilag XIV i en mængde > 0,1%, informere deres kunder om disse stoffer og stille oplysninger om sikker anvendelse af produkterne til rådighed. Følgende gælder for vores RHEINZINK-produkter:

 • RHEINZINK-produkterne er ikke registreringspligtige i henhold til denne forordning, da det drejer sig om produkter og ikke om stoffer.
 • Vores råstofleverandører har forhåndsregistreret de stoffer, der falder ind under REACH-forordningen, og vil registrere dem inden for den fastsatte tidsramme.
 • RHEINZINK-produkter indeholder ingen særligt problematiske stoffer i koncentrationer > 0,1% og skal dermed ikke registreres.

Miljøproduktdeklaration i henhold til ISO 14025, type III, & EN 15804

Certificering af bygninger på baggrund af kriterier for bæredygtighed får stigende betydning på verdensplan. I de forskellige certificeringssystemer såsom DGNB, LEED og BREEAM anvendes pålidelige produktdata fra produktspecifikke deklarationer eller generelle databaser til opstilling af livscyklusopgørelser. Vi satser på gennemskuelighed og faktiske data og har derfor fået miljøvaredeklarationer i henhold til ISO 14025, type III, og EN 15804 for vores produktserier PATINA LINE, PROTECT LINE og INTERIEUR LINE.

Læs mere om RHEINZINKs miljøvenlige egenskaber...RHEINZINK worldwide

Kontakt os
+45 87 45 15 45