Miljø

Zink ist ein ökologisches Material mit einer hohen Recycling-Quote.

Bæredygtigt miljø

  • Naturligt element
  • Bæredygtig ressource
  • Naturlig, vedligeholdelsesfri overflade
  • Lang holdbarhed
  • 100 % genanvendelig
  • Sikkert materialekredsløb
  • Lavt primært energiforbrug

Naturligt element

Zink er blandt de 10 hyppigst forekommende elementer i jordskorpen. Næst efter jern er det det vigtigste sporelement, som udfylder en betydningsfuld rolle i mange fysiologiske og biokemiske processer. Zink aktiverer hormoner, stabiliserer cellemembranen, har betydning for væksten og er vigtig for nerver, øjne, hud, sårheling og immunforsvaret.

Bæredygtig ressource

Zinkmalm findes over stort set hele verden og udvindes primært i miner. Den største zinkproduktion sker i dag i Australien, Canada og Peru. Derudover er der en betydelig produktion i Japan, Kina, Mexico, Nordkorea, USA, Zaire og nogle europæiske lande. Med udgangspunkt i de eksisterende tekniske muligheder for udvinding skønnes verdens zinkreserver at udgøre ca. 1,9 mia. ton svarende til 700 års forbrug ud fra de aktuelle produktionsmængder. Andelen af genbrugsmateriale er ikke indregnet heri. Zink hører således ikke til blandt de vigtige råstoffer, der er risiko for mangel på.

Naturlig, vedligeholdelsesfri overflade

Produkterne fra RHEINZINK-PATINA LINE har en naturlig overflade uden belægning eller fosfatering, og de kræver ingen vedligeholdelse eller rengøring med jævne mellemrum. Med tiden dannes et blågråt eller skifergråt beskyttelseslag – såkaldt patina. Evnen til at reparere sig selv er en af de vigtige egenskaber ved patinaen, så eventuelle ridser forsvinder med tiden.

Lang holdbarhed

Zink blev anvendt allerede i 1800-tallet af eksempelvis den tyske arkitekt Carl Friedrich Schinkel. Schinkel levede 1781-1841, og de bygninger, han stod bag, restaureres i dag løbende, hvis de ikke blev ødelagt under krigen. Det giver et fingerpeg om den lange holdbarhed, som byggezink har som beskyttelse af bygninger mod vind og vejr. 

Patinaen er årsagen til materialets holdbarhed og korrossionsbeskyttende egenskaber. Det vanduopløselige dæklag slides af ved påvirkninger fra omgivelserne/erosion (både naturlige og negative miljøpåvirkninger), samtidig med, at der hele tiden dannes et nyt lag patina.

Den gennemsnitlige udvaskningshastighed ved mellemeuropæisk klima er faldet betragteligt som følge af de forbedrede miljøforhold i de seneste årtier, og dermed har RHEINZINK-tagdækninger en forventet levetid på mellem 100 og 120 år. Forudsætningen er naturligvis en bygningsfysisk velplanlagt og velgennemført tagkonstruktion samt fejlfrit håndværksarbejde.

RHEINZINKs lange holdbarhed er bekræftet af følgende institutter og certificeringsorganer:

  • Det tyske miljøministerium: Titanzink som tagdækning ≥ 50 år (kilde: tabellen "Nutzungsdauern von Bauteilen zur Lebenszyklusanalyse nach BNB" / "The service live of building elements for the life-cycle analysis based on the Assessment System for Sustainable Building for Federal Buildings")
  • Det britiske certificeringsinstitut BRE (Building Research Establishment Ltd.) går ved beregning af RHEINZINKs miljøregnskab ud fra en levetid på ≥ 80 år for tage og facader
  • Institut TNO (Built Environment and Geosciences), Breda, Holland: Levetid ≥ 75 år for tagrender og nedløbsrør

Recycling

Genanvendelsesmulighederne har en høj prioritet i bæredygtigt byggeri. Nedtagningen er en del af en bygnings livscyklus, som der i særlig grad skal tages højde for. Målsætningen er primært at passe på naturens ressourcer og undgå store affaldsmængder. Gode nedtagningsegenskaber gør det muligt at føre bygningsdelene tilbage i det naturlige energi- og materialekredsløb. Derfor er det at foretrække at anvende byggemateriale, der kan genbruges eller genanvendes direkte.

RHEINZINK-produkterne har i princippet evigt liv. Ved ombygning og efter afsluttet benyttelse af en bygning kan de uden problemer nedtages separat. Produkterne i serien PATINA LINE kan genbruges 100 % uden yderligere processer som fjernelse af lakering eller adskillelse af kompositmaterialer. Alt afskær fra produktionsprocessen smeltes om og indgår i nye produkter. Genanvendelsen af byggezink ligger på over 95 % i Tyskland, og dermed  går der stort set ingen byggezink til spilde. I kraft af den høje genanvendelsesprocent består materialet i dag af næsten en tredjedel genbrugsmateriale, og andelen er kun begrænset af, at zinkprodukterne holder i meget lang tid. 

Energiforbruget til genanvendelse af RHEINZINK udgør blot omkring 5 % af forbruget ved primærproduktion. Det betyder, at man sparer omkring 95 % af energien ved genanvendelse sammenlignet med udvinding. Som følge af at værdien af brugt zink i dag ligger på op til 60 % af råstofprisen på finzink, er det også rent økonomisk en bæredygtig løsning at vælge dette naturlige materiale.

Lavt energiforbrug til primærproduktion

I kraft af zinks relative lave smeltepunkt på ca. 520° sammenlignet med andre metaller under produktion og genanvendelse er energiforbruget ved primærproduktionen af RHEINZINK-produkter forholdsvist lavt. Produkterne klarer sig altså godt i en energimæssig sammenligning med andre byggemetaller og almindelige tagdækningsmaterialer som betontagsten og tegltag.

Se mere i vores miljøproduktdeklarationer.

Produktdeklarationer og certificeringer

RHEINZINKs miljøegenskaber er blevet vurderet og certificeret af uafhængige institutter.

Læs mere

Regnvandsstyring

Har du styr på fakta, når det gælder nedsivning og anvendelse af regnvand fra tage med RHEINZINK?

Læs mere

RHEINZINK worldwide

Kontakt os
+45 87 45 15 45